ALLIERTE BESETZUNG

All.Bes. 911/37
3,00 €

Febr/Mai.1946. Freimarken: Kontrollratsausgabe ( I )

cat/17/all-bes-931-y
40,00 €

Febr/Mai.1946. Freimarken: Kontrollratsausgabe ( I )

cat/17/all-bes-932-y-gp-pr
33,00 €

Febr/Mai.1946. Freimarken: Kontrollratsausgabe ( I )

cat/17/933-d-p-ndzd-or-gp
10,00 €

Febr/Mai.1946. Freimarken: Kontrollratsausgabe ( I )

cat/17/all-bes-935-y-gp-2
60,00 €

Febr/Mai.1946. Freimarken: Kontrollratsausgabe ( I )

cat/17/all-bes-937-y-gp
12,00 €

Febr/Mai.1946. Freimarken: Kontrollratsausgabe ( I )

cat/17/all-bes-937-y-gp-2
12,00 €

Febr/Mai.1946. Freimarken: Kontrollratsausgabe ( I )

cat/17/946-b-p-or-ndgz-gp
48,00 €

Febr/Mai.1946. Freimarken: Kontrollratsausgabe ( I )

A.Bes. Bl. 12 A/B
48,00 €

08.12.1946..Blockausgabe: Briefmarkenausstellung Berlin.

A.Bes. Bl. 12 A/B
19,50 €

08.12.1946..Blockausgabe: Briefmarkenausstellung Berlin.

All.Bes. 941/42
1,00 €

ab 05.03.1947. Leipziger Frühjahrsmesse

All.Bes. 943/62
3,50 €

ab 01.03.1947. Freimarken: Kontrollratsausgabe ( II )

cat/17/all-bes-944-a-b
1,80 €

ab 01.03.1947. Freimarken: Kontrollratsausgabe ( II )

All.Bes. 963/64
0,30 €

15.05.1947. 50 Todestag von Heinrich von Stephan

All.Bes. 963/64
0,40 €

15.05.1947. 50 Todestag von Heinrich von Stephan

All.Bes. 963/64
1,20 €

15.05.1947. 50 Todestag von Heinrich von Stephan

All.Bes. 965/66
0,30 €

02.09.1947. Leipziger Herbstmesse

All.Bes. 967/68
0,40 €

02.03.1948. Leipziger Frühjahrsmesse

All.Bes. 969/70
0,20 €

22.05.1948. Exportmesse Hannover

All.Bes. 969/70
0,80 €

22.05.1948. Exportmesse Hannover

Seite 1 von 3