FELDPOST

Feldpost 1 A
0,40 €

18.04.1942. Zulassungsmarke für Luftfeldpostbriefe

Feldpost 2 A
0,40 €

10.07.1942. Zulassungsmarke für Feldpostpäckchen

Feldpost 2 B
0,30 €

1943. Zulassungsmarke für Feldpostpäckchen

Feldpost 3
0,70 €

24.11.1944. Freimarke vom Dt.R. mit Aufdruck

Feldpost 4
0,80 €

20.10.1944. Feldpostpäckchen - Zulassungsmarke

Feldpost 1 A
0,20 €

18.04.1942. Zulassungsmarke für Luftfeldpostbriefe

Feldpost 1 B
0,40 €

1943. Zulassungsmarke für Luftfeldpostbriefe

Feldpost 2 A
0,20 €

10.07.1942. Zulassungsmarke für Feldpostpäckchen

Feldpost 2 B
1,40 €

1943. Zulassungsmarke für Feldpostpäckchen

Feldpost 3
1,80 €

24.11.1944. Freimarke vom Dt.R. mit Aufdruck

Feldpost 4
1,00 €

24.11.1944. Freimarke vom Dt.R. mit Aufdruck

Bild612
35,00 €

Dez. 1944. Insel Rhodos

cat/16/feldpost-10-b
9,00 €

1944, November. Zulassungsmarke