Bln. FALZ - MARKEN

cat/84/bln-1-20-tlw-gp
45,00 €

03.09.1948. Freimarken: Schwarzaufdruck

Bln 13
1,50 €

03.09.1948. Freimarke: Schwarzaufdruck (50 Pf)

cat/84/bln-27-gp
12,00 €

20.01.1949. Freimarken: Rotaufdruck

Bln 31
1,90 €

20.01.1949. Freimarken: Rotaufdruck, 60 Pf

Bln 35/41
55,00 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU).

Bln 35
2,50 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

Bln 36
4,50 €

9.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

cat/84/bln-37
3,00 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

cat/84/bln-38
19,50 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

Bln 39
20,40 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

Bln 40
14,00 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

Bln 50
2,40 €

07.05.1949. Freimarke: Berliner Bauten (I)

Bln 52
1,80 €

07.05.1949. Freimarke: Berliner Bauten (I)

Bln 54
6,00 €

07.05.1949. Freimarke: Berliner Bauten (I)

Bln 55
1,00 €

07.05.1949. Freimarke: Berliner Bauten (I)

Bln 61/63
22,50 €

29.07.1949. 200 Geburtstag von J. W. von Goethe

cat/84/bln-62-lr
12,00 €

29.07.1949. 200 Geburtstag von Wolfgang von Goethe

Bln 64/67
31,00 €

01.08.1949. Freimarken mit grünem Aufdruck

cat/84/bln-68
10,00 €

01.12.1949. Berliner Währungsgeschädigte

Bln Block 1
169,00 €

01.12.1949. Blockausgabe für Währungsgeschädigte

Seite 1 von 2