Bln. FALZ - MARKEN

cat/84/bln-1-20-tlw-gp
45,00 €

03.09.1948. Freimarken: Schwarzaufdruck

Bln 6
1,90 €

03.09.1948. Freimarke: Schwarzaufdruck (15 Pf)

Bln 13
1,50 €

03.09.1948. Freimarke: Schwarzaufdruck (50 Pf)

Bln 21/34
149,00 €

20.01.1949. Freimarken: Rotaufdruck

cat/84/bln-24
0,90 €

20.01.1949. Freimarken: Rotaufdruck, 10 Pf

cat/84/bln-27-gp
12,00 €

20.01.1949. Freimarken: Rotaufdruck

Bln 31
1,90 €

20.01.1949. Freimarken: Rotaufdruck, 60 Pf

Bln 35/41
55,00 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU).

Bln 35
2,50 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

Bln 36
4,50 €

9.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

cat/84/bln-37
3,00 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

cat/84/bln-38
19,50 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

Bln 39
20,40 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

Bln 40
14,00 €

09.04.1949. 75 Jahre Weltpostverein (UPU)

cat/84/bln-49
0,50 €

17.06.1949. Freimarke: Berliner Bauten, 20 Pf

Bln 50
2,40 €

07.05.1949. Freimarke: Berliner Bauten (I)

Bln 51
1,20 €

02.07.1949. Freimarke: Berliner Bauten (I)

Bln 52
1,80 €

07.05.1949. Freimarke: Berliner Bauten (I)

Bln 54
6,00 €

07.05.1949. Freimarke: Berliner Bauten (I)

Bln 55
1,00 €

07.05.1949. Freimarke: Berliner Bauten (I)

Seite 1 von 2